ปีกไก่ไวน์แดง

ปีกกลางคัดเลือกพิเศษ นำมาหมักไวน์แดง รสชาดเยี่ยม นำมาทอดเสริฟได้ทันที